Oferta

Oferta Magnus Broker obejmuje całosciową obsługę brokerską, która zawiera wszystkie czynności brokerskie przewidziane ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym (z zakresu ubezpieczeń majątkowych i na życie) ma na celu dokonanie racjonalizacji wydatków na ubezpieczenia. Gwarantując maksymalnie szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, zwracamy szczególną uwagę na obniżenie kosztów zawieranych umów, czyniąc to poprzez odpowiednią konstrukcję programu ubezpieczeniowego.

Kancelaria brokerska MAGNUS BROKER działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest wpisana na listę brokerów wykonujących działalność brokerską oraz posiada polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności stanowiącą dodatkowe zabezpieczenie interesów naszych Klientów.

MAGNUS BROKER zajmuje się kompleksowym pośrednictwem ubezpieczeniowym w zakresie wszystkich przewidzianych ustawą o działalności ubezpieczeniowej działów ubezpieczeń.

Skierowana do Państwa oferta zakłada świadczenie następujących czynności brokerskich:

 • przygotowaniu audytu stanu ubezpieczeń
 • przygotowania programu ubezpieczeniowego uwzględniającego specyfikę działalności Klienta
 • wycenę majątku do ubezpieczenia
 • pomoc w wyborze ubezpieczyciela
  • przygotowanie i omówienie ofert ubezpieczycieli wraz z rekomendacją
  • w przypadku jednostek wydatkujących środki publiczne przygotowanie przetargu na ubezpieczenia majątkowe ( sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz praca w komisji przetargowej w roli eksperta lub całkowite przeprowadzenie przetargu)
 • nadzorowanie poprawności wykonania zawartych umów
 • przeprowadzenie szkoleń z zakresu zawartych ubezpieczeń
 • pomoc w likwidacji szkód

ofertaWspółpraca z naszą firmą rozpoczyna się od przeprowadzenia niezobowiązującego audytu stanu ubezpieczeń oraz przygotowania propozycji programu ubezpieczeniowego dostosowanego do indywidualnych uwarunkowań Klienta. Akceptacja proponowanych rozwiązań i wybór konkretnej oferty ubezpieczyciela formalizuje nasz mandat do sprawowania roli adwokata ubezpieczeniowego i czyni nas umocowanymi do reprezentowania Państwa interesów w sprawach z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Działalność MAGNUS BROKER jest bezpłatna, jesteśmy bowiem wynagradzani przez ubezpieczyciela wybranego przez Klienta.